Sickphoto | Regulamin
22255
page-template-default,page,page-id-22255,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM FOTOBUDKI

 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki określają zasady zakupu usługi z wykorzystaniem fotobudki SickPhoto
 2. Właścicielem firmy SickPhoto jest QI GROUP KAMIL KUBICZEK, ul. Szkolna 21A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292477774.
 3. Zainteresowani zakupem usługi są uprawnieni do pobierania i korzystania z niniejszych zasad , za wyjątkiem dokonywania w nich jakichkolwiek zmian .

 

§2

 Rodzaje i zakres działalności Sklepu

W ramach usługi świadczonej z wykorzystaniem fotobudki, usługodawca oferuję:

-Nielimitowaną ilość wydruków zdjęć w trakcie trwania usługi
-Projekt szablonu wydruku
-Dojazd
-Obsługę animatora
-Gadżety
-Tła do wyboru
-Oświetlenie
-Pendrive ze zdjęciami

Dodatkowo na warunkach uzgodnionych z klientem:

-Księga gości
-Własne tło
-Branding fotobudki
-Obsługa hostessy

 

 

§3

Formy kontaktu z usługodawcą

Usługobiorca  może porozumiewać się z Usługodawca :

 1. Pisemnie – na adres korespondencyjny:-
  QI GROUP
  ul. Chorzowska 6, V piętro
  40-101, Katowice
 2. Telefonicznie – pod numerem telefonu +48 604 422 204 ,
 3. Drogą elektroniczną

– pod adresem e-mail: kontakt.sickphoto@gmail.com

– przez fanpage na Facebook’u : https://www.facebook.com/sickphoto.fotobudka

 

§4

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Każdy korzystający ze strony internetowej w celu rezerwacji terminu usługi z wykorzystaniem fotobudki , zawarcia lub odstąpienia od usługi z wykorzystaniem fotobudki , lub złożenia reklamacji w związku z usługą fotobudki powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Strony internetowej za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Usługodawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu szkody lub naruszenia jakichkolwiek dób , w przypadku posługiwania się przez usługobiorcę lub inne osoby korzystające ze strony internetowej , fałszywymi danymi , lub innymi informacjami mogącymi naruszać dobra osób trzecich chronione prawem
 4. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie internetowej , jak i jej kopiowania – za wyjątkiem form określonych w niniejszych ogólnych zasadach świadczenia usługi Fotobudki – wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Za pośrednictwem strony internetowej może być zawarta umowa zakupu usługi  z wykorzystaniem Fotobudki .

 

 

 §5

Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania fotobudki usługobiorca jest zobowiązany do zapewnienia :

– Powierzchni płaskiej utwardzonej przynajmniej 2x2m
– Dostęp do prądu 230V w odległości nie większej niż 10m

 

§6

REZERWACJA TERMINU USŁUGI FOTOBUDKI

1.Usługobiorca zainteresowany zakupem usługi fotobudki może  dokonać rezerwacji terminu usługi :

– telefonicznie pod numerem telefonu +48 604 422 204

– poprzez pocztę elektroniczną na adres : kontakt.sickphoto@gmail.com

Zainteresowany powinien jednocześnie wskazać zakres usług z pakietu oferowanego przez Usługodawcę

 1. Potwierdzenie możliwości realizacji usługi fotobudki w terminie i zakresie usług określonym w rezerwacji , Usługodawca dokona w formie telefonicznej lub na adres e-mailowy wskazany w rezerwacji , w ciągu najpóźniej 24 godzin , od otrzymania rezerwacji terminu , zgodnie z powyższym punktem 1 . Usługodawca potwierdzi jednocześnie ostateczą i całkowitą cene świadczenia usługi z wykorzystaniem Fotobudki .
 2. Rezerwację uważa się za dokonaną po wpłacie przez Usługobiorce zadatku w wysokości 100 zł. Zadatek należy wpłacić w terminie 3 dni od daty potwierdzenia rezerwacji usługi Fotobudki  przez Usługodawcę   na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Brak wpłaty w wymaganym terminie skutkuje anulowaniem warunków rezerwacji i nie wymaga dodatkowego powiadomienia ze strony Usługodawcy .
 4. Z tytułu wpłaty zadatku , Usługodawca wystawi i prześle Usługobiorcy fakturę VAT
 5. W dniu otrzymania zadatku przez Usługodawcę , zostaje zawarta umowa świadczenia usługi z wykorzystaniem fotobudki , zgodnie z terminem , zakresem usługi i ceną potwierdzona przez Usługodawcę w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu.

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszych ogólnych warunków .

Na żądanie usługobiorcy , Usługodawca prześle na jego adres w terminie 7-miu dni papierową wersje umowy do podpisu .

 1. Pozostałą część kwoty należnej za usługę Fotobudki , Usługodawca jest zobowiązany zapłacić zgodnie z ustaleniami stron , gotówką bezpośrednio po zakończeniu usługi fotobudki lub przelewem , zgodnie z ustaleniami w umowie.
 2. Wszystkie kwoty będące wynagrodzeniem za wykonaną usługę, podane przez Wynajmującego, są kwotami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dojazdu oraz wydania Fotobudki Najemcy, w tym poza województwo śląskie lub małopolskie, są kosztami dodatkowymi w stosunku do wynagrodzenia za wynajem Fotobudki i ustalane są odrębnie pomiędzy stronami
 3. Usługodawca nie odpowiada za niezrealizowanie usługi z wykorzystaniem Fotobudki , w przypadku podania przez Usługobiorce błędnego adresu miejsca świadczenia usługi , bądź braku zapewnienia przez Usługodawcę odpowiednich warunków technicznych do pracy Fotobudki zgodnie z punktem 5 niniejszych zasad.
 4. Usługa realizowana w granicach państw Unii Europejskiej.

 

§5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Usługodawcy, w tym Strony internetowej, fanpage’u na Facebook’u, a także materiałach marketingowych usługodawcy (Użytkownik może wnieść sprzeciw). Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administratorem Danych osobowych jest QI GROUP KAMIL KUBICZEK, ul. Szkolna 21A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292477774.
 3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Kamilowi Kubiczkowi, dane kontaktowe: ul. Szkolna 21a, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 604 422 204
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Usługodawca przetwarza je, kiedy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez niego danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Usługobiorca może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie na adres Usługodawcy , nie później niż trzy dni przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usługi z wykorzystaniem fotobudki . W takim przypadku Usługodawca zatrzyma otrzymany zadatek . W przypadku otrzymania przez Usługodawcę przedmiotowego oświadczenia w terminie krótszym niż trzy dni przed rozpoczęciem uzgodnionego świadczenia usługi Fotobudka , Usługobiorca pokryje wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Usługodawcę , niezbędne do prawidłowego wykonania usługi fotobudką .
 2. W przypadki odstąpienia od umowy , bądź niewykonania umowy usługi z wykorzystaniem fotobudki z winy Usługodawcy , jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz Usługobiorcy wpłaconego zadatku w podwójnej wysokości
 3. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1., Umowa jest uważana za niezawartą. Najemca będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Wynajmującemu lub przekazać osobie upoważnionej przez Wynajmującego wszystko, co otrzymał niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Wynajmujący zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Najemca będący konsumentem pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  §7

SKŁADANIE  REKLAMACJI 

 1. Usługobiorcy przysługuje prawa złożenia reklamacji  w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas dokonywania rezerwacji lub w formie pisemnej na adres Wynajmującego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika,

datę zawarcia Umowy najmu stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji , o sposobie jej załatwienia.

 

§8

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 Na stronie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu, system wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, strona nie będzie mógła zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

 

 §9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2015
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Ogólnych zasad . Zmiany nie dotyczą umów już zawartych w trybie niniejszych Ogólnych Zasad .
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.